11 Ağustos 2013 Pazar

Çevirgel Duası (Döngel Duası) OrjinalÇevirgel Duası (Döngel Duası) Orjinal
Çevirgel Duası (Döngel Duası) Orjinal


Çevirgel Duası (Döngel Duası) OrjinalDeğerli okurum, bu sitede sana Çevirgel Duası (Döngel Duası) ile ilgili aktarımlarda bulunduğumu biliyorsun. Bu yazımda da Çevirgel Duası (Döngel Duası) olarak bilinen ve giden sevgiliyi geri getirmek için okunan duanın orijinal metnini ve anlaşılmayan bazı kısımlarının günümüz Türkçesine aktarılmış halini sunacağım. Önce, Çevirgel Duası (Döngel Duası) ile alakalı 3 noktadan söz edip ardından duayı aktaracağım.Çevirgel Duası (Döngel Duası) İle İlgili 3 Husus1) Çevirgel Duası’nın Surhubad Duası ile birlikte okunması gerektiği söylenir. Bu iki dua birlikte okunduğunda daha etkili olurmuş.2) Çevirgel Duası (Döngel Duası)’nı 7 hafta boyunca her Cuma 7 kez okumak gerekir. Yani toplamda 49 defa Çevirgel Duası (Döngel Duası) okuyacaksın.3) Çevirgel Duası (Döngel Duası)’ndaki “filanca” kısmı yerine, annesini kastederek “Senem’den doğma Ali ya da Melek’ten doğma Ayşe” diye telaffuz edilmesi gerekir. Yani “filanca” yerine “falandan doğma filan” demen gerekiyor. Ayrıca Çevirgel Duası (Döngel Duası)’nı okumadan önce iki rekât namaz kılmanın da faydalı olduğu söylenir.Şimdi, duayı bütün halinde aktarıp bazı anlaşılmayan kısımların günümüz Türkçesi ile karşılığını yazayım, parantez içindeki ifadeler benim yazdıklarım:


Çevirgel Duası (Döngel Duası) Orijinali ve Anlamı“Bismillahirrahmanirrahîm


Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca'nın gönlünü bana dost kıl.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca'nın gönlünü çevirgel. (Sana hamd olsun Allah’ım, Melek’ten doğma Ali’nin gönlünü bana çevir.)

Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan'ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve (Ayete’l Kürsi hürmetine ) bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti Furkanü’l- Azim ve Kur'ân-ı Kerim.


Ve bihürmeti suhuf-i İdris Aleyhisselâm. (Hz. İdris’e indirilen kitap hürmetine)

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti İmamü’l-mü'minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. (Müminlerin önderi ve peygamberlerin lideri olan Hz. Muhammed için)


İlâhi senin lütfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.

İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda (secdelerde) evkat-ı hamsede (beş vakit namazda) ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve dua-yı Kunut ve dua-yı Teşehhüd (Tahiyyat duası) hürmeti için Filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getirgil. (Buradaki “gil” ekleri emir kipi olarak kullanılan ve 14. asır dilini yansıtan ekler. Nitekim Çevirgil Duası adlı bu dua, sonradan Çevirgel şeklinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yani Çevirgel Duası’nın asıl adı Çevirgil Duası’dır.)


Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah! (Allah’ın safi kulu Adem, Allah’ın güzel kulu Nuh, Allah’ın dostu İbrahim, Allah ile konuşan Musa, Allah’ın ruhu olan İsa, Allah’ın sadık kulu olan Yusuf ve Muhammed peygamberler hatırına…)

İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca'nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennan ü ya Hannan ü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü (Burada peygamber efendimizin hürmetine denilerek Allah’ın esmasından medet umuluyor.)

İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca'nın gönlünü bana çevirgil.

İlâhi Musa Aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrar-ı Muhammed (peygamberimizin sırları için) ve Muhammedin gövdesi ve savmı (orucu), ravzası (yattığı yer) ve hilyesi (sireti) ve beratı ve miracı (Berat ve Miraç Kandilleri) ve kıyamı (namazdaki kıyamı) ve kuûdi (oturması) ve sucûdi (secde etmesi) ve gaziler hakkı için!

İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca'nın aklına, Filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud (sevimli) kılıvergil.

Ya Gani ya Mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. (Burada zemekanide ise kısmını ben de anlayamadım. Malum zemekanide nedir, ayrıca araştırıp yazacağım.)

İlâhi senin sırrın için ve sübhani devrani hürmeti için, (bunlar birer evliya) İlâhi Zünnun-i Mısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve Meşari Selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için (Bu isimlerin hepsi İslamiyet için çok önemli olan büyük zatlardır.)

İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. (Bu isimler de İslamiyet’in yayılmasında ve gönülleri fethetmesinde emeği geçen evliya ve asfiyadan insanlardır.)

İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle (ben kölenin ihtiyacını bana ver.) bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. (Bu bir ayet ve anlamı şöyle: O bir şeyin olmasını istediğinde o şeye “ol” der, o da oluverir. Yani benim de sevgilimin kalbine beni sevmesi için “ol” de, demeye çalışıyor.)

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. (Bu da bir ayet ve şu mealde: Her şeyin melekûtu, mülkü, içi ve dışı emrinde olan Allah, ne yücedir. Onu tenzih ederiz. Zaten dönüş de yine O’nadır.) İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. (Bu ayette de mal ve evlatlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyin fayda sağlamayacağı kıyamet gününde ancak ve ancak dosdoğru bir kalbin işe yarayacağı vurgulanıyor.)

Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. (Bu ayetler hürmetine, bu yüce ayetlerin hatırına) Filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

İlâhi cümle hâlâik (insanlar, halk) arasında ve has (elit kesim) ve âm (avam tabakası) arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp (bana teslim olmalarını sağlayıp) ve beni şirin ve halîm (yumuşak) ve kuvvetli ve hürmetli ve cemi (bütün) mü’minler arasında hub eyle. (hub eyle: güzel eyle.)

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya Müsebbibel Esbab (Ey Sebeplerin İlk Sebebi) ya Müfettihel Ebvab (Ey Kapıları Açan, Gönül Kapılarını Açan) ya Kadiye’l- Hâcat (İhtiyaçları Gören ve Karşılayan) ya Mukallibelkulubi ve’l ebsar, (Bu ifade, Peygamber Efendimiz’in bir duasından alıntıdır ve Ey Gönülleri Evirip Çeviren anlamındadır. Kısaca Allah’a şöyle deniliyor: Ey gönülleri ve gözleri evirip çeviren Yüce Allah, onun gönlünü de gözünü de bana çevir) Filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine (Başlangıcı ve sonu olmayan Evvel ve Ahir). İyyake na’budu ve iyyake nestein. (Yalnızca sana kulluk yapar ve sadece senden yardım dileniriz.) Ve bihürmeti Subbuhun Kuddusün (Burada Cebrail isimli melek kastediliyor) rabbüna ve rabbülmelâiketi verruh. (Ey ruhların ve meleklerin Rabbi!) (Dikkat ettiyseniz Çevirgel Duası adlı bu duada, duayı yazan ve okuyan kişi, bütün mukaddes bildiği kavramlara atıfta bulunarak, sevdiği ve kendisine dönmesini istediği kişiyi Allah’tan istiyor.)

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile Aleyhimüsselâmü (Dört büyük melek hatırına ve hürmetine) ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete Şerrefehummellahü Teâla (Allah’ın şerefli mekanları olan Mekke ve Medine hakkı için) ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad (Burada hem Kuran’ın mukaddes harfleri hem de bu harflerle başlayan sureler kastediliyor) ve ha mim ayin sin kaf (aynı şekilde hem kutsal harfler hem de mübarek sureler) ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. (Yasin Suresi’nin hakkı ve hatırı ve hürmeti için)

Ve bihürmeti summün bükmün ümmün fehüm lâ ya’lemune. (Bu kısım, onlar görmezler, duymazlar ve konuşmazlar. Zaten onlar bilmiyorlar, mealindeki ayete gönderme yapıyor. )Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yesmeune. (la yesmeun: duymazlar.) Sümmün bükmün ümmün fehüm lâ yübsirune. (la yubsirun: görmezler)

Ve bihürmeti femen kâne minkum merîdan ev bihî ezem mir raé'sihî fefidyetum min sıyâmin ev sadegatin ev nusuk, feizâ emintum, femen temettea bil umrati ilel hacci femesteysera minel hedy, femel lem yecid fesıyâmu selâseti eyyâmin fil hacci. (Bu ayet de Bakara Suresi’nin 196. ayetinden alıntı. Meali şöyle: Haccı ve umreyi yalnız Allah için tamamlayın. Eğer dara düşerseniz o zaman kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya dek başınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olanlara yahut rahatsızlığı olanlara, tıraş için oruç, sadaka ya da kurbandan ibaret bir fidye şarttır. Darlıktan kurtulunca da içinizden kim hacca kadar umre ile sevap işlemek dilerse ona da kurbanın kolay geleni lazımdır. Bunu da bulamazsa üç gün hac mevsiminde yedi gün de döndükten sonra, tam on gün oruç tutmak şartır. Bu hüküm Mescid-i Haram'da oturmayanlar içindir. Allah'tan sakının ve bilin ki, Allah'ın cezası gerçekten çok şiddetlidir.)


Bismillâhirrahmanirrahîm.


Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. (Ey Rabbim, bize katından bir rahmet olarak bizi bağışla. Sen Vahhab’sın çünkü. Günahları bağışlarsın.) Birahmetike ya Erhamerrahimine. (Sen merhametlilerin en merhametlisi olan Rahman ve Rahim’sin) Vel’hamdülillâhi Rabbil’âlemine. (Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.)

Amin...

Çevirgel Duası (Döngel Duası) İle İlgili Bir YazıEvet, bu yazımda Çevirgel Duası’nın ne anlama geldiğini ve nasıl okunması gerektiğini özetlemeye çalıştım. Ama bundan sonraki yazılarımda Çevirgel Duası ile ilgili olarak daha detaylı bilgi aktarmayı planlıyorum. Ayrıca, Çevirgel Duası’nın ve duaların çok güzel bir analizi için şu yazıya da bakmanı isterim:Çevirgel Duası


Ayrıca şu sitede (tıkla) yer alan kitabın da eski sevgiliyi geri kazanma konusunda bir hayli etkili olduğu söyleniyor. Dilersen bakabilirsin.

Önemli Bir Not: Bu yazının okunma sıklığının artmasıyla beraber yazıya yapılan yorumlar da artmaya başladı. Bu yüzden yazıyı bitirdikten sonra, yapılan yorumları incelemen, senin için faydalı olabilir. Ayrıca mümkünse kendi yorumunu yazarak ve diğer insanlarla tecrübeni paylaşarak onlara yardımcı olmanı isterim.

Çevirgel Duası (Döngel Duası) Orjinal ile alakalı olmasa da, güzel bir dua dinlemek ister misin?

İlgili Kelimeler: Çevirgel Duası, Çevirgel Duası Anlamı, Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Orjinal

35 yorum:

 1. Bende daha once bu duayi okudum.ama allah dilerse olur.kocam bana donmedi.2 cocugunuz olmasina ragmen

  YanıtlaSil
 2. Ben bu duayi okiyacagim biliyorum rabim insalla kabulu makbul erder ve evine doner insalah ozamanda yazarim

  YanıtlaSil
 3. ben bırıne asık oldum hocam ama o bana bakmıyo arkadasız dıyor duayı okusam olurmu cevabınızı beklıyorum hurmetler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnşaallah faydasını görürsünüz Mehmet Ali Bey, kesin bir yargıda bulunamam. Allah'a emanet olun...

   Sil
 4. Yapmayin bunu bu resmen kendinizi kandirmak o insan seni sevmiyorsa ne yapabilirsin ki bunu yapan ve belli sure birlikte olduktan sonra cok daha kotu olan durumlar isittim bu kadere mudahale etmektir ve buyudur resmen o insanin gercekte ne istediginin bir onemi yok mu o belki baskasini seviyor ve sen onun hayatinin akisini degistiriyorsun yapmayin uzak durun kendinizi kandirmayin o kisinin hayatina mudahale etmeyin gunahtir

  YanıtlaSil
 5. surhubad duasına dikkat!3 harflileri başınıza toplamayın aman okumayın.

  YanıtlaSil
 6. bugün dualar bölümüne bakarak bu sayfaya ve yoruma ulaştım. Anonymous adlı arkadaşa anlamadığım bir soruyu sormak istiyorum. dua ya bu resmen büyü demiş ama dinimizde şöyle bir hususda yer alıyor -Kalpler ancak O"nun elindedir- sevmese bile Allah istedikten sonra bir insanın gönlünün yumuşaması dua edene ısınması mutlu olması çok kolaydır. Kişide zaten art niyet olmadan dua ediyorsa fikrinin temelinde bu yatıyordur.diye düşünüyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli okurum, yorum yazan arkadaşlar isim yazmadığı zaman isim olarak "Anonymous" şeklinde gözüküyor. Bu, "anonim" anlamında. "Kalpler ancak O'nun elindedir." anlamındaki hadis-i şerife gelince ben de size katılıyorum ve duanın faydasına inanıyorum; ancak bu dua, sahih ve muteber bir dua olmalı.

   Sil
  2. bende okumaya başladım azönce..eşim ve babamın barışmaları için inşlaahhh duam kabul olur.. :(

   Sil
 7. Merhaba hocam adim hulya BN birini çok sevdim seviyorum ve bi hatam yüzünden beni terk etti dönmesini çok istiyorum bugün öğle namazından sonra allah rızası için iki rekat namaz kildim ve 3 kere cevirgel duasını okudum faydalı olur mu yani dönemi cevap verirseniniz mutlu olurum tesekrler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli okurum, yukarıda da benzer sorular soran arkadaşlar vardı. Onlara verdiğim cevaplara bakacak olursanız "çevirgel duası" ile alakalı düşüncelerimi bulabilirsiniz. Allah yardımcınız olsun.

   Sil
 8. Büyüden cok korkarım bu dua büyü degil dimi. Onun kafasi karisik bna geri dönmesini istiyorm ama bu duayi okuyip geri getirmek yanlis mi olur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli okurum, sorduğunuz soruya cevap vermek yerine yazıyı baştan sona bir kez daha okumanızı öneririm; çünkü vereceğim en iyi cevap bile yazı kadar etkili olmayacaktır. Allah'a emanet...

   Sil
 9. Merhaba benim 5 yillik iliskim vardi ve dogru duzgun bir sebep olmadan ayrildi daha once okudum ama oldu simdi tekrar basladim 2 oldu baslayali ama 7hafta degil 7gun okuyabildigim kadar firsat buldukca okudum gece sabah oglen zaman farketmezin okudum ama simdi basladim ama sanki bosuna okuyormusum gibi hissediyorum cunku o insan benm nomu msjimi herseyi engelledi olur mu bir etki ise yarar mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İnşallah faydasını görürsün değerli okurum. Allah gönlünün muradını versin...

   Sil
 10. Nasil kitabi alcam lutfen bilgi tlfdan giryom goremiom link atin lutfen tskler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli okurum, yazının sonlarına doğru şu sitede (tıkla) diyerek kitabın resmi satış sitesine bağlantı vermiştim. O bağlantıya tıklayarak kitaba ulaşmanız mümkün.

   Sil
 11. bana ne olur yardım et bu kıtap sayfası görüntülenmiyor onun bana dönmesi için herşeyi yaparım nefes alamıyorum ölmek istiyorum

  YanıtlaSil
 12. Yanıtlar
  1. Hatice Hanım, bağlantıyı kontrol ettim, sıkıntı yok. Bir kez daha deneyin lütfen. Beni de gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim. Allah'a emanet...

   Sil
 13. benim esim kader mahkumu ona hangi duayi okumaliyim

  YanıtlaSil
 14. benmde bildim geri getirme duası var oda faydalı ama bide bunu okuyacağım daha etkili olur inş 2si birden eskisi gibi beni sevmesini istiyorum ilgilensin istiyorum aramızda soğuk rüzgarlar var bizimde :(

  YanıtlaSil
 15. Ben okudum ve faydasini gordum allah yar ve yardimciniz olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sadece cevirgel mi okudunz

   Sil
 16. Ben calısıyorum. Cuma günleri abdest alıp aksam 2 rekat namaz kılıp 7 kere cevirgel sonrada 7 kere surhubad okusam olur mu 12 ye kadar bitirirm. 7 hafta okunacakmış. Kızsal günlerde napacaz peki abdest alp namaz kılamayz o 1 hafta aksatacaz birsey olur mu. Nur

  YanıtlaSil
 17. Yorumları okuyunca kafam karıştı, bi insanın kaderiyle oynamak falan yazıyor. Böyle birşey yapıp günaha girmek asla istemem. Sevdiğimin geri dönmesini de istiyorum.. Bu büyü değil değil mi? Bu konuda aydınlatır mısınız ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgili okurum, bu sayfada aktardığım dua, bir büyü falan değil. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Zaten her duanın bir başkasının kaderine etkisi olmaz mı? Yani Allah'ın bir duayı kabul etmesi, diğer kişilerin kaderini değiştirme kararı aldığını göstermez mi? İyi günler.

   Sil
 18. Yorumun görünmesine izin veriyorsunuz ama yanıtlamıyorsunuz yardımcı olun lütfen acil

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgili okurum, kusura bakmayın bazen işlerim çok yoğun olduğu için cevap vermekte gecikebiliyorum. Muhtemelen soracağınız soruya da ancak yarın geç vakitte cevap verebileceğim. Lütfen sorunuzu sorun. Mutlaka cevap veririm; ama biraz geç olabilir. İyi geceler.

   Sil
 19. S.a hocam ben nisanlimla imam nikahi yaptiktan sonra aramiz bozuldu ve ayrildik acaba bu duayi okusam olurmu simdiden Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Denemeniz lazım Gözde Hanım, inşallah faydasını görürsünüz çevirgel döngel duasının.

   Sil
 20. Hocam namaz kilmadanda okusam etkili olur mu bide o söylediğiniz duayi cevirgrl duasini okumadan oncemi oluyoruz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevgili okurum, çevirgel döngel duasının genelde namaz akabinde uygulanması gerektiği dile getirilir. Dolayısıyla namazla takviye edilmesi duanın etkisini arttıracaktır. Yazıyı bir kez daha okumanızı tavsiye ederim; çünkü hiçbir ayrıntıyı atlamamanız lazım.

   Sil
 21. arkadaşlar bende denedim am olmadı.ne oldu bilmiyorum uğruna canımı verecek kadar sevdiğim kadın bır anda 2015 ilk gününde senı ıstemıyorum dedı ve ayrıldı acı ama gerçek neden bılmıyorum ama ayrıldık yapacak bişi yok allah ne derse o olur ...yıkıldım malesef

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah sabır versin değerli okurum. Zor bir durum gerçekten, yaşamayan bilemez. Sağlıcakla kalın.

   Sil

Çevirgel Duası, Şahmeran Duası ya da diğer sevgiliyi geri getirme duaları ve büyüleriyle ilgili veya okuduğun yazıyla alakalı düşüncelerini ve yorumlarını yazarak sitemize katkıda bulunmak istemez misin?